นโยบาย

ISO-9001: 2008

นโยบายคุณภาพ

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงบริการที่ดีเยี่ยม โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

Mr.Shizuo Sato

ประธานบริษัทฯ

16 มีนาคม 2559


ISO-14001: 2004

นโยบายระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สลักเกลียวเหล็ก (ANCHOR BOLT) มีนโยบายพื้นฐาน ของกลุ่มบริษัทในเครือซันโก ที่เป็นจุดยืนประการหนึ่งคือการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความเข้าใจพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโลกให้คงความสมบูรณ์สืบไปเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของมนุษย์ชาติ

นโยบาย

1. เราจะจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดจากการจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยพื้นฐานในการผลิต กระบวนการผลิตในโรงงาน การทำงานในสำนักงานจนถึงการส่งออก

             Certificate : ISO14001

2. เรามีหน้าที่อย่างน้อยที่สุด คือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะทำมาตรฐานของเราให้สูงขึ้น

3. เราจะควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดอัตราของเสียและปัจจัยพื้นฐานในการผลิต เช่น ไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน

3.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต จนถึงการส่งออกดังต่อไปนี้

ก) คุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

ข) วิธีการเก็บรักษาปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการชุบสังกะสีและการบำบัดน้ำเสีย

ค) การปนเปื้อนน้ำมันจากกระบวนการผลิต

ง) จะผลักดันให้มีการคัดแยกของเสียและลดของทิ้งเพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้ใหม่หรือการกำจัด

4. เราจะกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มจากพนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยผลักดันให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. เราจะพิจารณาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

6. เราจะเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับในองค์และสาธารณชน

7. เราจะปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรโดยร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยภายนอก


ติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 96, ต.ประชาธิปัตย์,
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, 12130, ประเทศไทย
โทร : +66(0) 2516-9823-5
แฟกซ์ : +66(0) 2516-9385, +66(0) 2516-9826
อีเมล : trading@sanko.co.th
เว็บไซต์ : www.sanko.co.th